top of page

ប្រវត្តិសាលាវេស្ទើនអន្តរជាតិ

សាលាវេស្ទើនអន្តរជាតិបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០០៣។ នៅក្នុងឆ្នាំ ២០០៣-២០០៤ សាលាទទួលបានសិស្សសរុបចំនួន ២៦២ នាក់ ពីថ្នាក់មត្តេយ្យដល់ថ្នាក់ទី១១ និងមាន១ទីតាំង។ មកដល់ឆ្នាំ ២០១៩-២០២០នេះសាលាវេស្ទើនអន្តរជាតិ ទទួលបានសិស្សសរុបចំនួនជិត7561នាក់ និងមាន១៦ទីតាំង នៅភ្នំពេញ តាខ្មៅ និងខេត្តព្រះសីហនុ។  នៅឆ្នាំបន្តបន្ទាប់សាលា នឹងពង្រីកទីតាំងបន្ថែមទៀតស្របទៅតាមកំណើនសិស្ស។ 

ទស្សនវិស័យ បេសកកម្ម  និងគុណតម្លៃ

ទស្សនវិស័យ

ទស្សនវិស័យរបស់សាលាវេស្ទើនអន្តរជាតិ គឺដើម្បីក្លាយជាសាលាដែលឈានមុខគេ និងរីកចម្រើន ជាសកលក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

បេសកកម្ម 

១. អភិវឌ្ឈន៍ជំនាញរបស់សិស្សសម្រាប់ការសិក្សាពេញមួយជីវិត។

២. ប្ដេជ្ញារក្សាបុគ្គលិក និងគ្រូបង្រៀនដែលមានគុណភាពល្អបំផុត។

៣. ផ្តល់បរិយាកាសអប់រំដោយមានការគាំទ្ររាល់តម្រូវការ ទេពកោសល្យ និងភាពច្នៃប្រឌិតរបស់សិស្ស។

៤. បង្កើតបរិយាកាសដែលធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរវប្បធម៌ចម្រុះ និងភាពជាដៃគូរដ៏រឹងមាំជាមួយសិស្ស ឪពុកម្ដាយ សាលារៀន និងសហគមន៍។

៥. ផ្តល់គុណភាពអប់រំក្នុងគោលបំណងឲ្យសិស្សរបស់យើងមានសមត្ថភាពបន្ដថ្នាក់ឧត្ដមសិក្សានៅគ្រប់គ្រឹះស្ថានអប់រំទូទាំងពិភពលោក។

គុណតម្លៃ

 • គតិបណ្ឌិត៖     វិនិច្ឆ័យប្រកបដោយគតិបណ្ឌិត។

 • សុចរិតភាព៖     ធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវ   មានឥរិយាបទ និងអាកប្បកិរិយាល្អ  ។

 • ការគាំទ្រ៖     ការងារសំខាន់របស់យើងគឺដើម្បីផ្ដល់សេវាកម្មល្អដល់បុគ្គលិក សិស្ស និងក្រុមគ្រួសារសិស្ស។

 • កិច្ចសហការ៖     ធ្វើការជាក្រុម   ជោគជ័យជាក្រុម  ។

 • គណនេយ្យភាព៖ មានភាពម្ចាស់ការ និងទំនួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពរបស់ខ្លួន។

 • ការគោរព៖     ឲ្យតម្លៃរាល់មតិយោបល់   គោរពគ្នាទៅវិញទៅមក   ។

 • ឧត្ដមភាព៖     យល់ដឹងពីដំណើរការគ្រប់គ្រងដើម្បីលើកកម្ពស់ភាពជឿទុកចិត្ត និងគណនេយ្យភាពលើសេវាកម្មអប់រំរបស់យើង។

Our Slogan

ចាប់ផ្តើមអនាគត បុត្រធីតា របស់លោកអ្នក ជាមួយសាលាវេស្ទើនអន្តរជាតិថ្ងៃនេះ!

SUNWAY1-1024x372.jpg

Board of Directors

Board-of-Shareholders-768x944.png

H.E Laurent TE

 Chairman/President

"Education is the key." That is the United Nations Secretary-General Ban Ki-Moon's answer when asked about the Republic of Korea’s transformation from poverty to prosperity.

Having been at the helm of Western International School for 15 years, two of my most important commitments as president have been, to increase access to education and to strengthen teaching and learning. This is an era when knowledge is growing in importance in addressing the world’s most pressing problems. I can assure you of my resolve in advancing the critical role of education in promoting service, achieving social justice, enhancing understanding, and widening opportunity. 

Our school has steadily progressed since its foundation in 2003.  This year, we welcomed two new branches to our family, one in Boeung Trabek and another in Doung Ngeap. This shows you our commitment to giving all students access to quality education.

Education is constantly undergoing dramatic transformation. I am confident that our teachers and staff are able to quickly adapt and create innovative pathways into teaching for our students.  We promise to push the frontiers of knowledge, deepening our students’ understanding of language, mathematics and science.  New understandings of human behavior and the brain, along with advances in technology, have opened the door to remarkable new possibilities for teaching and learning, both face to face and online. We constantly question and challenge ourselves on how we can best use our time in the classroom.  On how we can connect people and intellectual resources outside the classroom to enhance what happens inside it.

We are fortunate to be in a community where people think and act, imagine and realize. What we all do and what we can do, is what fills me with optimism about the future of Western International School. 

We will continue to face significant challenges but we will meet them. To do so, we will need, as a community, to thoughtfully and decisively act.  We will adapt where we need to, change our practices or our focus where warranted, but at the same time, vow to remain steadfast in defending what makes Western International School an essential contributor to the pursuit of knowledge. 

It is my great privilege to thank you for choosing Western International School.

Congratulations Class of 2018!

H.E TE LAURENT

President & Chairman

Board of Directors

Pagna-YOUNG.png

Mr. Pagna YOUNG

Chairman/President

Te-Song.png

Mr. Song TE

Chairman/

Vice-President, Finance & Operations

“Education is a shared commitment between dedicated teachers, motivated students and enthusiastic parents.” Education is a very important tool for the people all over the world to make balance of life and its existence on Earth. It is the tool which stimulates everyone to go ahead and succeed in life as well as provides ability to overcome challenges in life. It is the one and only way to acquire knowledge and improve our skills in any particular field according to the need. It makes us able to create fine balance of our body, mind and spirit.

It trains us whole life and brings lots of opportunities to our way to get better prospects required for the career growth. Each and every individual need proper education to enhance their own life standards as well as become a part of the social and economic growth of their own country. The future of any person or country depends on the education system strategy

followed. Even after lots of awareness programs about proper education in our country, there are still many villages

without access to proper resources and education.

It is our philosophy that all children are entitled to a rewarding and successful school experience, not only as individuals, but also as members of the school group, the community and the nation. Through a nurturing environment, the school program should stimulate all students to achieve their individual maximum potentials and to develop attitudes, skills, interests and knowledge that enable them to become contributing and productive citizens of society.

We thank you for choosing Western International School to provide educational services to your child.

OUR PROGRAMS: K-12

WIS is currently offering academic programs that are closely paralleled to Northern American standard. Students must complete all compulsory courses and pass the exit examination in order to advance to the next level.

WIS offers Pre-K to Grade 12 curricula. The language of instruction is English for haft-day classes and English and Khmer for full-day classes.

 • First semester starts from 1 September to end of January.

 • Second Semester starts from 1 February to end of June.

Kindergarten Students

The kindergarten at WIS will provide a variety of social, physical, emotional, and academic learning experiences. WIS curriculum is constantly developed by our experienced teachers. Helping the child in learning self discipline and appropriate school behaviors is an integral part of the kindergarten experience. Equipped with appropriate learning tools and facilities along with our experienced teachers, students will gain the required skills and be able to communicate in English well.

1.jpg
2.jpg
3.jpg

SUMMER PROGRAM

WIS also offers summer programs. The program serves two purposes. The first purpose is to provide pre classes for promoted students in the new academic year. The second purpose is to provide failing students another chance. If they pass the subjects they failed at the end of year, they will be promoted to the next grade in the new academic year.

Summer program starts in early July and finishes in late August.

33.png

EXCHANGE PROGRAM

The school also offers international programs to be conducted in other countries by cooperating with international partners like CCI in the USA. About 15 students go to the USA every year.

EXTRA AND CO-CURRICULAR ACTIVITIES

 • Award Ceremony

 • Kinder Graduation

 • High School Graduation

 • Prom Night

 • Sports

 • School Fair

 • Christmas Party

 • Halloween Party

 • Study Tour

 • Field Trip

 • Outreach Program

School Fair

school_fair_03.jpg
school_fair_02.jpg
school_fair_01.jpg
school_fair_04.jpg

Field Trips

trip_01.jpg
trip_04.jpg
trip_03.jpg
trip_02.jpg
trip_05.jpg
trip_06.jpg
trip_07.jpg
trip_08.jpg

International Field Trip

international_trip_1.jpg
international_trip_2.jpg
international_trip_3.jpg
international_trip_4.jpg
international_trip_5.jpg

High School Graduation

hs_graduation_1.jpg
hs_graduation_2.jpg
hs_graduation_3.jpg
hs_graduation_4.jpg
hs_graduation_5.jpg
hs_graduation_6.jpg
hs_graduation_7.jpg
hs_graduation_8.jpg

Kindergarten Graduation

kd_graduation_1.jpg
kd_graduation_2.jpg
kd_graduation_4.jpg
kd_graduation_3.jpg
kd_graduation_5.jpg

Sports

sport_1.jpg
sport_4.jpg
sport_7.jpg
sport_2.jpg
sport_3.jpg
sport_5.jpg
sport_6.jpg
sport_8.jpg
sport_9.jpg

Prom Night

prom_1.jpg
prom_4.jpg
prom_5.jpg
prom_2.jpg
prom_3.jpg

Award Ceremony

Every year, The best 7 students in each grade 1-11 are awarded the scholarship as following :

  - First-placed student gets 100% off.

  - Second-placed student gets 75% off.

  - Third-placed student gets 50% off.

  - 25% of each top 4 following subjects: 1. Mathematics, 2. Khmer, 3. English, 4. Science(Grade 1-6) / Physics (Grade 7-11) ( Student gets only one subject among 4 subjects above )

At the end of year, best three students in each class and best teachers are awarded a Certificate of Merit for their outstanding performance.

award_01.jpg
award_02.jpg
award_03.jpg

Christmas Party

christmas_1.jpg
christmas_2.jpg
christmas_3.jpg
christmas_4.jpg
christmas_5.jpg
christmas_5.jpg

Halloween Party

halloween_1.jpg
halloween_2.jpg
halloween_3.jpg
halloween_4.jpg
halloween_6.jpg
halloween_5.jpg

Outreach Program

outreach_1.jpg
outreach_2.jpg
outreach_3.jpg
outreach_4.jpg

School Facilities

sc1.png
sc2.png
sc3.png
sc4.png
sc5.png
sc6.png

Play Ground

pl1-1.png
pl2.png

Swimming Pool

sw1.png
sw2.png
bottom of page